loading...

środa 29 marca 2017

Księga Izajasza 49,8-15.

Tak mówi Pan: «Gdy nadejdzie czas mej łaski, wysłucham cię, w dniu zbawienia przyjdę ci z pomocą. A ukształtowałem cię i ustanowiłem przymierzem dla ludu, aby odnowić kraj, aby rozdzielić spustoszone dziedzictwa, aby rzec więźniom: "Wyjdźcie na wolność!" marniejącym w ciemnościach: "Ukażcie się!" Oni będą się paśli przy wszystkich drogach, na każdym bezdrzewnym wzgórzu będzie ich pastwisko. Nie będą już łaknąć ni pragnąć, i nie porazi ich wiatr upalny ni słońce, bo ich poprowadzi Ten, co się lituje nad nimi, i zaprowadzi ich do tryskających zdrojów. Wszystkie me góry zamienię na drogę, i moje gościńce wzniosą się wyżej. Oto ci przychodzą z daleka, oto tamci z północy i z zachodu, a inni z krainy Sinitów. Zabrzmijcie weselem, niebiosa! Raduj się, ziemio! Góry, wybuchnijcie radosnym okrzykiem! Albowiem Pan pocieszył swój lud, zlitował się nad jego biednymi». Mówił Syjon: «Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał ». «Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie!»

Księga Psalmów 145(144),8-9.13-14.17-18.

Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie. Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.   Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach i we wszystkich dziełach swoich święty. Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, i podnosi wszystkich zgnębionych. Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze.

Ewangelia wg św. Jana 5,17-30.

Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: «Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam». Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. W odpowiedzi na to Jezus im mówił: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Syn nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli nie widzi Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi: mieć życie w sobie. Dał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, kiedy wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego: i ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie do życia; ci, którzy pełnili złe czyny - na zmartwychwstanie do potępienia. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Sądzę tak, jak słyszę, a sąd mój jest sprawiedliwy; szukam bowiem nie własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał».

Komentarz Św. Augustyn

Chcemy wytłumaczyć, jak są równie prawdziwe te dwa teksty: ten z Księgi Rodzaju, gdzie jest napisane, że Bóg odpoczął siódmego dnia po swoich dziełach i ten z Ewangelii, gdzie Pan, przez którego wszystko się stało, mówi: „Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam”... Zachowywanie szabatu zostało nakazane Żydom, by prefigurować spoczynek duchowy, który Bóg obiecał wiernym, za ich dobre uczynki. Spoczynek, który Pan Jezus Chrystus... potwierdził przez tajemnicę pogrzebu. Bo to w dzień szabatu spoczął w grobie... kiedy dokonał już wszystkich swoich dzieł... Można sądzić, że Bóg wypoczął po stworzeniu różnych rodzajów stworzeń, ponieważ następnie już nie stworzył nowych gatunków, ale... nawet tego siódmego dnia nie przestał rządzić niebem, ziemią i innymi bytami, które stworzył; w przeciwnym razie zaginęliby wkrótce w próżni. Bo moc Stworzyciela, siła Wszechmogącego jest przyczyną przetrwania wszelkiego stworzenia. W rzeczywistości z Bogiem nie jest podobnie jak z architektem: dom jest ukończony, on odchodzi... a dzieło trwa; wręcz przeciwnie, świat nie mógłby przetrwać, choćby na mgnienie oka, gdyby Bóg odebrał mu swoje wsparcie... Co powiedział apostoł Paweł, kiedy przybył zwiastować Boga Ateńczykom: „Bo w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy” (Dz 17,28)... Ponieważ nie jesteśmy w Bogu jak Jego własna substancja, w sensie, kiedy jest powiedziane, że „On ma życie w sobie samym”, ale ponieważ jesteśmy inni od Niego, nie możemy być w Nim, bo On działa w ten sposób: „Jego Mądrość sięga potężnie od krańca do krańca i włada wszystkim z dobrocią” (Mdr 8,1)... Widzimy dobre dzieła, które uczynił Bóg (Rdz 1,31), ale Jego spoczynek ujrzymy po tym, jak dokonamy naszych dobrych dzieł.Źródło: http://ewangelia.org
2015 - 2017 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2907 Woodall Rodgers Fwy.
Dallas, Texas / TX 75204-2739
Tel. 214-855-1384 / Fax 214-855-1309 / saintpeter@stpeterdal.com

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne

do góry