helping you to grow your faith

Pomagamy Ci Rozwijać Twoją wiarę

OUR MISSION /
NASZA MISJA

bible-book (1)
Preach the gospel
-
Głosić ewangelię
faith (1)
Strength the faith
-
Wzmacniać wiarę
help (1)
Serve the needy
-
Służyć potrzebującym

We seek to love God about all our strenght and our neighbours as ourselves. This is a mission of a lifetime and nurtures us into becoming Christian Leaders for the world and church. We invite you to join our journey!

Kochamy Boga ze wszystkich naszych sił a naszych bliźnich jak siebie samego. Jest to życiowa misja, która pomaga nam stać się chrześcijańskimi przywódcami świata i kościoła. Zapraszamy do przyłączenia się do naszej podróży!

We need your help /
Potrzebujemy Twojej pomocy

Please come and join, there’s always something to do! We need people to help us maintan our Church, run religion classes and many other. We appreciate your support and generous! Without your help we could not exist.

Proszę przyjdź i dołącz, zawsze jest coś do zrobienia! Poszukujemy ludzi do pomocy w utrzymaniu naszego Kościoła, prowadzeniu lekcji religii i wielu innych. Dziękujemy za wsparcie i hojność! Bez Twojej pomocy nie moglibyśmy istnieć.

Upcoming Events / Nadchodzące wydarzenia

Event title / tytuł wydarzenia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Event title / tytuł wydarzenia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Event title / tytuł wydarzenia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Services / Nabożeństwa

Mass Times / Msze Swięte

Saturday Anticipatory Mass/ Sobotnia Msza Precyzyjna

  • 4:30 pm (English / angielski)
  • 6:00 pm (Polish / polski)

Sunday / Niedziela

  • 9:00 am (English / angielski)
  • 11:00 am (Polish / polski)

Weekdays, Tuesday – Friday / Dni powszednie, Wtorek – Piątek

  • 7:00 pm (English/angielski)
Confession /Spowiedź

Tuesday, Wednesday, Friday / wtorek, środa, piątek

  • 6:10 pm – 6:50 pm

Saturday / Sobota

  • 4:00 pm – 4:20 pm & 5:30 pm – 5:50 pm
Eucharistic Adoration / Adoracja Najświętszego Sakramentu

Tuesday, Wednesday, Friday / wtorek, środa, piątek

  • 6:00 pm – 6:55 pm

Weekly Bulletin /
Cotygodniowy Biuletyn

You can find there the most important news from our Parish live

Znajdziesz tu najważniejsze wiadomości z naszego życia parafialnego

About Church /
O Kościele

The Catholic Church of St. Peter the Apostle is the oldest African-American parish in the Diocese of Dallas. The church was founded in 1905. Since 1986, the Church of Saint Peter the Apostle has been a place of prayer for Catholics of the Polish ethnic group in Dallas.

Kościół Katolicki Świętego Piotra Apostoła jest najstarszą afroamerykańską parafią w Diecezji Dallas. Kościół założony został w 1905 roku. Od 1986 roku Kościół Świętego Piotra Apostoła jest miejscem modlitwy katolików z polskiej grupy etnicznej w Dallas.