OUR MISSION / NASZA MISJA

bible-book (1)
Preach the Gospel
-
Głosić Ewangeli
faith (1)
Strengthen the Faith
-
Wzmacniać wiarę
help (1)
Serve those in need
-
Służyć potrzebującym

We need your help /
Potrzebujemy Twojej pomocy

Please come and join, there’s always something to do! We need people to help us maintain our Church, run religion classes and many other. We appreciate your support and generosity! Without your help we could not exist.

Proszę przyjdź i dołącz, zawsze jest coś do zrobienia! Poszukujemy ludzi do pomocy w utrzymaniu naszego Kościoła, prowadzeniu lekcji religii i wielu innych. Dziękujemy za wsparcie i hojność! Bez Twojej pomocy nie moglibyśmy istnieć.

 

 Thank you for supporting St. Peter the Apostle Catholic Church. We apprecciate your gift and committment to support our ministries and mission of the church. We look forward to your involvement in our community; together we bring Christ to others.

Dziękujemy za wspieranie Kościoła Katolickiego św. Piotra Apostoła. Doceniamy wasz dar i zaangażowanie we wspieranie naszych posług i misji Kościoła. Z niecierpliwością czekamy na Twoje zaangażowanie w naszą społeczność; razem niesiemy Chrystusa innym.

 

 

Weekly Bulletin /
Cotygodniowy Biuletyn

You can find there the most important news from our parish

Znajdziesz tam najważniejsze wiadomości z naszego życia parafialnego

About our Church / O Kościele

St. Peter the Apostle Catholic Church was founded by the Diocese of Dallas as the first African American Catholic Church in 1905. Today we serve a diverse and growing community from all over the Dallas area.

St. Peter is a parish of Catholics devoted to celebrate the Kingdom of God as followers of Christ.

Kościół katolicki św. Piotra Apostoła został założony przez diecezję Dallas jako pierwszy katolicki kościół afroamerykański w 1905 roku. Dziś służymy zróżnicowanej i rozwijającej się społeczności z całego obszaru Dallas.

Św. Piotr to parafia katolików oddana celebracji Królestwa Bożego jako wyznawcy Chrystusa.