First Holy ComMunion

Pierwsza Komunia Święta

What is the First Holy Communion / Czym jest Pierwsza Komunia Święta

It is a Catholic celebration in which, during the Mass, the faithful receive the Eucharist for the first time, that is, according to the faith they profess, the true body and blood of Christ in the form of bread. The Church admits to the First Holy Communion the faithful who know the basic truths of the faith and understand the transubstantiation taking place at the Holy Mass. First Holy Communion is an important event not only for the hosts and their families, but also for the entire parish community.

In our diocese, the age for receiving First Holy Communion is currently set at the third grade of primary school. There is also the possibility of admitting to Holy Communion. younger children (St. John Paul II praised this custom).

Jest to uroczystość katolicka, w której podczas mszy wierni po raz pierwszy przyjmują Eucharystię, czyli zgodnie z wyznawaną przez siebie wiarą prawdziwe ciało i krew Chrystusa pod postacią chleba. Do pierwszej komunii świętej Kościół dopuszcza wiernych, którzy znają podstawowe prawdy wiary i rozumieją dokonującą się na mszy świętej transsubstancjację. Pierwsza komunia święta jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla przyjmujących i ich rodzin, lecz również dla całej wspólnoty parafialnej.

W naszej diecezji wiek przyjęcia pierwszej komunii świętej jest obecnie ustalony na trzecią klasę szkoły podstawowej. Istnieje także możliwość dopuszczenia do komunii św. dzieci młodszych (Św. Jan Paweł II pochwalał ten zwyczaj).

Preparation for the Sacrament / Przygotowanie do Sakramentu

According to the recommendation of the Diocese of Dallas, before a child receives the Sacrament of Penance and First Holy Communion, he should attend catechesis for 2 years.

Children and young people do the preparation for First Holy Communion on ceathesis after Sunday Masses. We also try to involve the whole family in order to spiritually tune the children to this very important for them event.

Before the Sacrament of First Holy Communion, Holy Confession is always required.

For more details regarding preparation for First Holy Communion, please contact Marcella Savala-Hamilton.

Zgodnie z zaleceniem diecezji Dallas, zanim dziecko przystąpi do Sakramentu Pokuty i Pierwszej Komunii Świętej, 2 lata powinno uczęszczać na katechezę.

Dzieci i młodzież przygotowują się do Pierwszej Komunii Świętej w ramach katechezy po niedzielnej Mszy Świętej. Staramy się angażować też całą rodzinę, by duchowo odpowiednio nastroić dzieci do tego ważnego dla nich wydarzenia.

Przed Sakramentem Pierwszej Komunii Świętej, wymagana jest zawsze Spowiedź Święta.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej, prosimy o kontakt z Panią Reginą Nowosiad.

Weekly Bulletin /
Cotygodniowy Biuletyn

You can find there the most important news from our Parish live

Znajdziesz tu najważniejsze wiadomości z naszego życia parafialnego