ADULT FAITH FORMATION

FORMACJA WIARY DOROSŁYCH​

What is Adult Faith Formation? /Czym jest formacja wiary dorosłych?

Adult Faith Formation is the lifelong process of finding and falling in love with God in the midst of our human lives. Every one of us, by virtue of our Baptism, is on a life-long journey of faith. Consequently, Adult Faith Formation has as its purpose to support, nourish, and challenge adults as they explore their faith, experience its power, grow in relationship with God. Thus, we strive here at the Saint Peter the Apostle Church, to offer, plan, and implement a wide variety of faith forming programs and opportunities for all adults. 

Formacja wiary dorosłych to trwający całe życie proces odnajdywania i zakochania się w Bogu pośród naszego ludzkiego życia. Każdy z nas, na mocy naszego chrztu, odbywa podróż wiary przez całe życie. Konsekwentnie, formacja wiary dorosłych ma na celu wspieranie, karmienie i rzucanie wyzwania dorosłym, którzy odkrywają swoją wiarę, doświadczają jej mocy i wzrastają w relacji z Bogiem. Dlatego staramy się tutaj, w Kościele Świętego Piotra Apostoła, oferować, planować i realizować szeroką gamę programów formowania wiary i możliwości dla wszystkich dorosłych.

What are the goals of Adult Faith Formation? / Jakie są cele formacji wiary dorosłych?

Inviting and enabling ongoing conversion to Jesus in holiness of his life:

  • helping adults acquire an attitude of conversion to the Lord
  • leading adults to repentance of sin, reconciliation through the sacraments and deepening faith in Jesus

Promoting and supporting active membership in the Christian community:

  • helping adults make a conscious and firm decision to live the faith through membership in the Christian community
  • inviting and supporting baptized adults in their co-responsibility for the Church’s mission and life

Calling and preparing adults to act as students in their mission to the world:

  • inviting adults who are baptized to evangelization and justice in the world

If you need a guidance on how you can grow your relationship with God, please contact Marcella Savala-Hamilton

Zaproszenie i umożliwienie nawracania się do Jezusa w świętości życia:

  • pomaganie dorosłym w uzyskaniu postawy nawrócenia do Pana
  • prowadzenie dorosłych do pokuty za grzechy, pojednania przez sakramenty i pogłębienia wiary w Jezusa

Promowanie i wspieranie aktywnego członkostwa we wspólnocie chrześcijańskiej:

  • pomaganie dorosłym w podjęciu świadomej i stanowczej decyzji życia wiarą poprzez członkostwo we wspólnocie chrześcijańskiej
  • zapraszanie i wspieranie ochrzczonych dorosłych w ich współodpowiedzialności za misję i życie Kościoła

Wezwanie i przygotowanie dorosłych do działania jako uczniowie w misji wobec świata:

  • zapraszanie ochrzczonych dorosłych do ewangelizacji i sprawiedliwości w świecie

Jeśli  potrzebujesz wskazówek, w jaki sposób możesz wzrastać w relacji z Bogiem, skontaktuj się z Księdzem Proboszczem.

Religious education

Katecheza

Altar boys

Ministarnci

Services

Nabożeństwa

Weekly Bulletin /
Cotygodniowy Biuletyn

You can find there the most important news from our Parish live

Znajdziesz tu najważniejsze wiadomości z naszego życia parafialnego