RELIGIOUS EDUCATION

KATECHEZA

We offer Religious Education for children in grades Pre-K through 8th grade. Religious Education classes are offered on Sundays after Mass.

Enrollment for the 21-22 school year will begin on June 13th.

For more detail regarding Religious education, please contact with Marcella Savala-Hamilton

Oferujemy nauczanie religii dla dzieci w klasach Pre-K do 8 klasy. Zajęcia z religii odbywają się w niedziele po Mszy Świętej.

Zapisy na rok szkolny 21-22 rozpoczną się 13 czerwca.

Aby uzyskać więcej informacji na temat lekcji religii, prosimy o kontakt z Panią Jadwigą Wasilewski.

Adults faith formation

Formacja wiary dorosłych

Altar Servers

Ministarnci

Services

Nabożeństwa

We need your help /
Potrzebujemy Twojej pomocy

Please come and join, there’s always something to do! We need people to help us maintain our Church, run religion classes and many other. We appreciate your support and generous! Without your help we could not exist.

Proszę przyjdź i dołącz, zawsze jest coś do zrobienia! Poszukujemy ludzi do pomocy w utrzymaniu naszego Kościoła, prowadzeniu lekcji religii i wielu innych. Dziękujemy za wsparcie i hojność! Bez Twojej pomocy nie moglibyśmy istnieć.