Confirmation

Bierzmowanie

What is the Confirmation? / Czym jest Bierzmowanie?

Confirmation is one of the three sacraments of Christian initiation in the Catholic, Orthodox and Anglican Church. According to the Christian tradition, Confirmation is considered to be the second sacrament of Christian initiation after baptism. By the Catechism of the Catholic Church, it is included in the first of the three groups of the seven sacraments – “the sacraments of Christian initiation.” Its essence is to convey to the faithful the “Sign of the gift of the Holy Spirit” and to strengthen their faith. It unites more closely with Jesus Christ.

In the Roman Catholic Church, confirmation is given to candidates between the ages of 14 and 18, and this is after they receive First Holy Communion. Confirmation is received only once in a lifetime.

Bierzmowanie jest jednym z trzech sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego w Kościele katolickim, prawosławnym i anglikańskim. Zgodnie z tradycją chrześcijańską bierzmowanie uważane jest za drugi po chrzcie sakrament inicjacji chrześcijańskiej. Przez Katechizm Kościoła Katolickiego jest zaliczany do pierwszej z trzech grup siedmiu sakramentów – „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”. Jego istotą jest przekazanie wiernym „Znamienia daru Ducha Świętego” i umocnienie ich wiary. Jednoczy ściślej z Jezusem Chrystusem. 

W Kościele rzymskokatolickim bierzmowanie jest udzielane kandydatom w wieku między 14. a 18. rokiem życia, a więc już po przyjęciu Pierwszej komunii świętej. Sakrament bierzmowania przyjmuje się tylko jeden raz w życiu.

Preparation for the Confirmation / Przygotowanie do Bierzmowania

Young people prepare for Confirmation on weekly catechesis after Sunday Mass. The Church also tries to involve the whole family in this process, in order to spiritually tune everyone to this important for every Catholic event.

Before Confirmation, Holy Confession is always required.

To get more details, how to prepare for Confirmation, please contact our Pastor.

Młodzież przygotowuje się do Bierzmowania w ramach katechezy po niedzielnej Mszy Świętej. Staramy się angażować też całą rodzinę, by duchowo odpowiednio nastroić wszystkich do tego ważnego w życiu katolika wydarzenia.

Przed Bierzmowaniem, wymagana jest zawsze Spowiedź Święta.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przygotowania do Bierzmowania, prosimy o kontakt z Księdzem Proboszczem.