MAtrimony

Małżeństwo

What is the Matrimony? / Czym jest sakrament małżeństwa?

Sacramental marriage – a religiously sanctioned monogamous relationship between a man and a woman, which is a sacramental sign of the love of Christ and the Church.

Marriage is defined as a natural community because the man and woman who create it, in their gender and in their souls, have an inherent natural capacity to create unity:

  • fully human, and therefore sensual and spiritual at the same time,
  • full friendship, that is, lived in a special form, through which a man and a woman generously share everything among themselves, without one of the spouses keeping anything exclusively for each other,
  • faithful and exclusive – the man-woman relationship that they create through marriage, in the internal, intimate and external spheres, is a matter for only two of them – for better and for worse, until the end of life,
  • fertile – bearing fruit in natural offspring, which also give birth to spiritual life, faith, eternal life. And when physical fertility is impossible, the spouses realize spiritual fertility – giving birth to others to eternal life.

The importance of the Catholic marriage community is fulfilled above all by creating conditions for the growth of the authentic good of both spouses and by the birth and education of children. The spouses realize this spiritual unity not only through family life, similar to non-Christian marriage, but also through the reception of the sacraments, prayer and thanksgiving, the witness of holy life, self-denial and active love.

According to the Church, marriage in this sense is at the heart of the family. Catholics believe that they pronounce their marriage vows before God and the Church, and Christ makes such a union a sacrament, that is, the mystery of sanctification of spouses, a sign of his presence in all their affairs, and at the same time a source of special grace for them.

Małżeństwo sakramentalne – usankcjonowany religijnie związek monogamiczny mężczyzny i kobiety będący sakramentalnym znakiem miłości Chrystusa i Kościoła.

Małżeństwo jest określone jako wspólnota naturalna, dlatego że tworzący je mężczyzna i kobieta w swej płci oraz w swych duszach mają wpisaną naturalną zdolność do tworzenia jedności:

  • w pełni ludzkiej, a więc zarazem zmysłowej i duchowej,
  • pełnej, to znaczy przeżywanej w szczególnej formie przyjaźni, poprzez którą mężczyzna i kobieta wielkodusznie dzielą między sobą wszystko, bez zachowywania przez jednego z małżonków czegoś wyłącznie dla siebie,
  • wiernej i wyłącznej – relacja mężczyzna-kobieta, jaką tworzą przez zawarcie ślubu, w sferze wewnętrznej, intymnej i zewnętrznej, jest sprawą tylko ich dwojga – na dobre i na złe, aż do końca życia,
  • płodnej – owocującej w potomstwie naturalnym, które rodzą też duchowo do życia wiary, życia wiecznego. A gdy płodność fizyczna jest niemożliwa, małżonkowie realizują płodność duchową – rodząc innych do życia wiecznego.
Znaczenie katolickiej wspólnoty małżeńskiej wypełnia się przede wszystkim poprzez stworzenie warunków dla wzrastania autentycznego dobra obojga małżonków oraz przez zrodzenie i wychowywanie dzieci. Małżonkowie urzeczywistniają tę jedność duchową nie tylko przez życie rodzinne, podobne do małżeństw nie-chrześcijan, ale też przez przyjmowanie sakramentów, modlitwę i dziękczynienie, świadectwo życia świątobliwego, zaparcie się siebie i czynną miłość.
 
Według Kościoła tak rozumiane małżeństwo leży u podstaw rodziny. Katolicy wierzą, iż przysięgę małżeńską wypowiadają wobec Boga i wobec Kościoła, a tak zawierany związek Chrystus czyni sakramentem, czyli tajemnicą uświęcenia małżonków, znakiem swojej obecności we wszystkich ich sprawach, a jednocześnie źródłem specjalnej łaski dla nich.

The bride and groom who plan to celebrate the Sacrament of Matrimony should contact the Parish Office 6 months before the planned wedding date. They will then receive the necessary information regarding all formalities related to the conclusion of the sacrament.

IMG_9981

Narzeczeni, którzy planują zawarcie Sakramentu Małżeństwa powinni zgłosić się do Biura Parafialnego 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu. Otrzymają wówczas potrzebne informacje dotyczące wszelkich formalności związanych z zawarciem sakramentu.

Weekly Bulletin /
Cotygodniowy Biuletyn

You can find there the most important news from our Parish live

Znajdziesz tu najważniejsze wiadomości z naszego życia parafialnego