Join to the church

DOŁĄCZ DO KOŚCIOŁA

Basic Beliefs of Catholicism / Podstawowe wierzenia Katolicyzmu

Baptism is a gift from God to humanity. Baptism is the first of three Sacraments (Baptism, Confirmation and Eucharist) that initiates us into the family of God and cleanses us of sin. We do not need to earn this gift. God gives it freely to all who are open to it.

The Catechism of the Catholic Church tells us that Baptism is “the basis of the whole Christian life, the gateway to life in the Spirit (vitae spiritualis ianua), and the door which gives access to the other sacraments. Through Baptism we are freed from sin and reborn as sons of God; we become members of Christ, are incorporated into the Church and made sharers in her mission: Baptism is the sacrament of regeneration through water in the Word.”

Saint Peter the Apostle Church offers:

  • Infant (and Children up to age 7) Baptism
  • Baptism of Children 7 and older
  • Baptism for Adults

Chrzest jest darem Boga dla ludzkości. Chrzest jest pierwszym z trzech sakramentów (chrztu, bierzmowania i Eucharystii), który wprowadza nas do rodziny Bożej i oczyszcza nas z grzechu. Nie musimy zasłużyć na ten prezent. Bóg daje ją za darmo wszystkim, którzy są na nią otwarci.

Katechizm Kościoła Katolickiego mówi nam, że chrzest jest „podstawą całego życia chrześcijańskiego, bramą do życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą, która daje dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy uwolnieni od grzechu i odrodzimy się jako synowie Boży; stajemy się członkami Chrystusa, włączamy się do Kościoła i stajemy się uczestnikami jego misji: chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę w Słowie”

Kościół św. Piotra Apostoła oferuje:

  • Chrzest Niemowląt (i dzieci do 7 lat)
  • Chrzest dla dzieci w wieku 7 lat i starszych
  • Chrzest dla dorosłych

Parish Registration Form / Parafialny Formularz Rejestracji

If you are Catholic and would like to join our Parish, please complete below registration form and provide this form to the Church.

Jeśli jesteś katolikiem i chciałbyś wstąpić do naszej parafii, wypełnij formularz rejestracyjny i dostarcz ten formularz do Kościoła.

Weekly Bulletin /
Cotygodniowy Biuletyn

You can find there the most important news from our Parish live

Znajdziesz tu najważniejsze wiadomości z naszego życia parafialnego