Church' History

Historia Kościoła

Church out of need / Kościół z potrzeby

Saint Peter the Apostle is the oldest African-American Parish in the Diocese of Dallas. Established in 1905, the church is still a part of the State-Thomas Historical District.

Educational opportunities in Dallas for ex-slaves were few in the early 1900s. Many settled in Freedman’s town which today is known as both the State-Thomas Historical District and Uptown. A former slave, Mary Stacker Jordan, and her husband Valentine Jordan resided in Freedman’s Town. Valentine Jordan worked for the Ursuline nuns as a carpenter and maintenance employee. While working there he observed the excellent care the students received from the Ursuline sisters at the Ursuline Academy. He shared his observations with his wife Mary. Although Mary and Valentine were Baptist, they agreed that it would be good to have a Catholic church and school in their community of Freedman’s Town. Mary requested a meeting with Bishop Dunn, the Bishop of the young Diocese of Dallas. After Mary’s petition,  Bishop Dunn agreed with her that there was a need for a Catholic Church and school in the area of Freedman’s Town. 

Bishop Dunn invited the Josephite Fathers to serve the new Parish. The Josephite Fathers were an order committed to serve African-Americans and staffed the new parish named Saint Peter the Apostle. Father John P. Ferdinand was assigned as St. Peter’s first pastor and would oversee the establishment of the new church and school.

Św. Piotr Apostoł jest najstarszą afroamerykańską parafią w diecezji Dallas. Kościół, założony w 1905 roku, jest nadal częścią Państwowego Okręgu Historycznego Thomasa.

Możliwości edukacyjne w Dallas dla byłych niewolników były niewielkie na początku XX wieku. Wielu osiedliło się w mieście Freedmana, które dziś znane jest zarówno jako dzielnica historyczna State-Thomas, jak i Uptown. Była niewolnica Mary Stacker Jordan i jej mąż Valentine Jordan mieszkali w Freedman’s Town. Valentine Jordan pracowała dla sióstr Urszulanek jako stolarz i konserwator. Pracując tam zwracał uwagę na doskonałą opiekę, jaką uczennice otrzymały od sióstr Urszulanek w Akademii Urszulanek. Swoimi spostrzeżeniami podzielił się z żoną Mary. Chociaż Maria i Valentine byli baptystami, zgodzili się, że dobrze byłoby mieć kościół katolicki i szkołę w ich społeczności Freedman’s Town. Mary poprosiła o spotkanie z biskupem Dunn, biskupem młodej diecezji Dallas. Po petycji Maryi biskup Dunn zgodził się z nią, że istnieje potrzeba kościoła katolickiego i szkoły w rejonie Freedman’s Town.

Biskup Dunn zaprosił Ojców Józefitów do służby w nowej parafii. Ojcowie Józefici byli zakonem oddanym służbie Afroamerykanom i obsadzili nową parafię Św. Piotra Apostoła. Ojciec John P. Ferdinand został wyznaczony jako pierwszy proboszcz św. Piotra i miał nadzorować założenie nowego kościoła i szkoły.

A church and a school are built / Powstaje Kościół i szkoła

At this time in the young diocese, the construction of the new Sacred Heart Cathedral, today the Cathedral Santuario de Guadalupe, had recently been completed. The Old-Pro Cathedral on Bryan Street and Ervay Street was in the process of being disassembled. Bishop Dunn had the remains of the Old-Pro Cathedral moved to the corner of Allen Street and Cochran Street. It had 12 members. Years after the construction of St. Peter the Apostle, Mary Jordan converted to Catholicism and was baptized at St. Peter Catholic Church in 1927.
Three years later after St Peter Church was built, with the financial aid from Blessed Katherine Drexel, St. Peter Catholic School for Black children was established in 1908. The Holy Ghost Sisters from San Antonio, Texas staffed The Sister’s
Institute school. The Sister’s Institute, later named St. Peter Academy, educated many African-American professionals in Dallas and elsewhere including 

W tym czasie w młodej diecezji rozpoczęto budowę nowej katedry Najświętszego Serca, dziś katedry Santuario de Guadalupe został niedawno ukończony. Katedra Old-Pro na ulicach Bryan i Ervay była w trakcie rozbierania. Biskup Dunn kazał przenieść szczątki katedry Old-Pro na róg Allen Street i ul. Cochrana. Miała 12 członków. Lata po wybudowaniu św. Piotra Apostoła Maria Jordan nawróciła się na
katolicyzm i został ochrzczony w kościele św. Piotra w 1927 roku. Trzy lata później po wybudowaniu kościoła św. Piotra, z pomocą finansową bł. Katarzyny Drexel, św. Piotra Katolickiego Szkoła dla czarnoskórych dzieci została założona w 1908 roku. Siostry Ducha Świętego z San Antonio w Teksasie prowadziły Siostry Szkoła instytutu. Instytut Sióstr, później nazwany Akademią Świętego Piotra, wykształcił wielu afroamerykańskich profesjonalistów w Dallas i gdzie indziej, w tym Maxwell Murphy.

Maxwell Murphy

Max Murphy was born in Dallas Texas. After the death of his mother. Max was reared as a Catholic by Mrs. Jordan. He was baptized at St. Peter the Apostle Church Feb. 12, 1911. He attended the Sisters‘ Institute and was in the first graduation class of the school. Reverend Canon Father Malcom E. (Max) Murphy was the first student of Saint Peter’s Academy to become a priest. In addition, Father Murphy was the first Texan of African-American descent to be ordained to the priesthood in the Catholic Church. On Nov. 11, 1934, Fr. Murphy celebrated Mass at St. Peter the Apostle. His former teachers and priests attended. In 1954 he delivered the opening speech during the dedication of the new building of St. Peter’s Academy. Fr. Murphy founded Presentation College in Chaguanas, Trinidad and Tobago.

Max Murphy urodził się w Dallas w Teksasie. Po śmierci matki. Max został wychowany jako katolik przez panią Jordan. Został ochrzczony w kościele św. Piotra Apostoła 12 lutego 1911 r. Uczęszczał do Instytutu Sióstr i był w I klasie maturalnej szkoły. Wielebny kanonik o. Malcom E. (Max) Murphy był pierwszym uczniem Akademii Świętego Piotra, który został księdzem. Ponadto ojciec Murphy był pierwszym Teksańczykiem pochodzenia afroamerykańskiego, który został wyświęcony na kapłana w Kościele katolickim. 11 listopada 1934 r. ks. Murphy odprawił Mszę św. u św. Piotra Apostoła. Przybyli jego byli nauczyciele i księża. W 1954 wygłosił przemówienie otwierające uroczystość poświęcenia nowego gmachu Akademii św. Piotra. Ks. Murphy założył Presentation College w Chaguanas, Trynidadzie i Tobago.

Church of two cultures / Kościół dwóch kultur

The neighborhood of State-Thomas Historical District experienced gentrification. The neighborhood began to disappear and the dominant African-American attendance at St. Peter the Apostle Catholic church began to dwindle. The loss of parishioners at St. Peter the Apostle Church was also due to the impact that gentrification had on Saint Peter School which closed in 1987. Today the renovated school remains in its original location, next to the church, now is named Notre Dame School at St. Peter. After gentrification, many generational parishioners continued attending St. Peter the Apostle, as do third and fourth-generation parishioners today. During this time that both the church and school were experiencing a loss due to gentrification, Bishop Thomas A. Tsheope requested a meeting with St. Peter the Apostol Pastoral Council. The Bishop approached the African-American council and community about a small group of Polish immigrants in need of a temporary place to worship. The African-American parishioners agreed to welcome the Polish immigrants to St. Peter the Apostle. In February of 1985, the Society of Christ Fathers from Poland assumed pastoral care of St. Peter the Apostle. Today, Saint Peter the Apostle has two active communities and cultures. Saint Peter provides mass in English and Polish.

Sąsiedztwo Państwowego Okręgu Historycznego Thomasa doświadczyło gentryfikacji. Okolica zaczęła zanikać, a dominująca frekwencja Afroamerykanów w kościele katolickim św. Piotra Apostoła zaczęła się zmniejszać. Utrata parafian w kościele św. Piotra Apostoła była również spowodowana wpływem gentryfikacji na szkołę św. Piotra, która została zamknięta w 1987 roku. Dziś odnowiona szkoła pozostaje na swoim pierwotnym miejscu, obok kościoła, obecnie nosi nazwę Szkoły Notre Dame u św. Piotra. Po gentryfikacji wielu parafian pokoleniowych nadal uczęszczało do św. Piotra Apostoła, podobnie jak dzisiaj parafianie w trzecim i czwartym pokoleniu. W tym czasie, gdy zarówno kościół, jak i szkoła przeżywały straty z powodu gentryfikacji, biskup Thomas A. Tsheope poprosił o spotkanie z Radą Duszpasterską św. Piotra Apostola. Biskup zwrócił się do rady i wspólnoty afroamerykańskiej o niewielką grupę polskich imigrantów potrzebujących tymczasowego miejsca kultu. Parafianie afroamerykańscy zgodzili się przyjąć polskich emigrantów u św. Piotra Apostoła. W lutym 1985 r. opiekę duszpasterską nad św. Piotrem Apostołem objęło Towarzystwo Ojców Chrystusów z Polski. Dziś św. Piotr Apostoł ma dwie aktywne wspólnoty i kultury. Święty Piotr sprawuje mszę w języku angielskim i polskim.

A historical marker / Historyczny znacznik

Max Murphy was born in Dallas Texas. After the death of his mother. Max was reared as a Catholic by Mrs. Jordan. He was baptized at St. Peter the Apostle Church Feb. 12, 1911. He attended the Sisters‘ Institute and was in the first graduation class of the school. Reverend Canon Father Malcom E. (Max) Murphy was the first student of Saint Peter’s Academy to become a priest. In addition, Father Murphy was the first Texan of African-American descent to be ordained to the priesthood in the Catholic Church. On Nov. 11, 1934, Fr. Murphy celebrated Mass at St. Peter the Apostle. His former teachers and priests attended. In 1954 he delivered the opening speech during the dedication of the new building of St. Peter’s Academy. Fr. Murphy founded Presentation College in Chaguanas, Trinidad and Tobago.

Max Murphy urodził się w Dallas w Teksasie. Po śmierci matki. Max został wychowany jako katolik przez panią Jordan. Został ochrzczony w kościele św. Piotra Apostoła 12 lutego 1911 r. Uczęszczał do Instytutu Sióstr i był w I klasie maturalnej szkoły. Wielebny kanonik o. Malcom E. (Max) Murphy był pierwszym uczniem Akademii Świętego Piotra, który został księdzem. Ponadto ojciec Murphy był pierwszym Teksańczykiem pochodzenia afroamerykańskiego, który został wyświęcony na kapłana w Kościele katolickim. 11 listopada 1934 r. ks. Murphy odprawił Mszę św. u św. Piotra Apostoła. Przybyli jego byli nauczyciele i księża. W 1954 wygłosił przemówienie otwierające uroczystość poświęcenia nowego gmachu Akademii św. Piotra. Ks. Murphy założył Presentation College w Chaguanas, Trynidadzie i Tobago.

Weekly Bulletin /
Cotygodniowy Biuletyn

You can find there the most important news from our Parish live

Znajdziesz tu najważniejsze wiadomości z naszego życia parafialnego