Safety Environment Program

Program Bezpieczne Środowisko

Mission Statement / Misja Programu

As Christian adults, we have a moral and legal responsibility and are entrusted by God with    the spiritual, emotional and physical well-being of minors and vulnerable adults. As they participate in activities within or sponsored by our Diocese, our parishes and our schools,           it is our responsibility and commitment to provide  an environment which is safe and nurturing.

Communicating concerns means telling someone when you are uncomfortable with a situation or if you suspect abuse. It means paying attention to your own feelings and not waiting until it is too late. Only by communicating concerns can we use our knowledge to protect children. Even if abuse is not occurring, it is important to let others know when you have concerns.

 

More information about this program and background you can find on Catholic Diocese of Dallas webpage.

Jako dorośli chrześcijanie ponosimy moralną i prawną odpowiedzialność, a Bóg powierzył nam duchowe, emocjonalne i fizyczne dobro nieletnich i bezbronnych dorosłych, którzy uczestniczą w działaniach w naszej diecezji lub przez nią sponsorowanych. Naszą odpowiedzialnością i zaangażowaniem jest zapewnienie bezpiecznego i opiekuńczego środowiska.

Powiadamianie o obawach oznacza mówienie komuś, kiedy czujesz się niekomfortowo w danej sytuacji lub podejrzewasz nadużycie. Oznacza to zwracanie uwagi na własne uczucia i nieczekanie, aż będzie za późno. Tylko przekazując obawy, możemy wykorzystać naszą wiedzę do ochrony dzieci. Nawet jeśli nie dochodzi do nadużyć, ważne jest, aby poinformować innych o swoich obawach.

 

Więcej informacji na temat tego programu i kontekstu można znaleźć na stronie Katolickiej Diecezji Dallas.

warning-sign
Safety Reminder / Przypomnienie

Children 13 years old or younger must be accompanied to the restroom by their parent/guardian.

Dzieci w wieku 13 lat lub młodsze przy wizycie w toalecie muszą towarzyszyć rodzice/opiekunowie.

stop-violence (1)
Report abuse/ Raportuj nadużycia

Any concerns? Do not wait, call the child abuse hotline at: 1- 800-252-5400 or call 911. 

Masz watpliwości? Nie czekaj, zadzwoń na infolinię dotyczącą przemocy wobec dzieci: 1- 800-252-5400 lub zadzwoń pod numer 911.

Safety Enviroment Program at our Church / Program Bezpieczne Środowisko w naszym Kościele

St. Peter the Apostle is committed to adhering to the Diocesan requirements of the Safe Environment Program. All volunteers and staff will comply with Diocesan policy and programs with implementing the Safety Environment Program.

Safety Environment Coordinator

If you are in need of help or training or completing your initial applications and reviews, please contact Mrs. Sylvia Mendez.

Św. Piotr Apostoł jest zaangażowany do przynależności do diecezji
wymagania Bezpiecznego Środowiska Program. Wszyscy wolontariusze i pracownicy będą: przestrzegać polityki diecezjalnej i programy z realizacją Program Środowiska Bezpieczeństwa.

Koordynator ds. Bezpiecznego Środowiska

Jeśli potrzebujesz pomocy lub szkolenia lub uzupełnij swoje wstępne aplikacje i recenzje, skontaktuj się z Księdzem Proboszczem.

Religious education

Katecheza

Adults faith formation

Formacja wiary dorosłych

Services

Nabożeństwa

Weekly Bulletin /
Cotygodniowy Biuletyn

You can find there the most important news from our Parish live

Znajdziesz tu najważniejsze wiadomości z naszego życia parafialnego